it-swarm.dev

is_home () a is_single () nefungují jako očekávané s vlastními typy příspěvků?

( Poznámka moderátorů: Původní název: "Problém typu vlastního příspěvku?" )

Mám nějaké problémy s vlastními typy příspěvků, kde vše funguje skvěle, s výjimkou postranních panelů.

Zde je nějaký kód z mého sidebar.php:

<?php
 if (is_home()) {
  dynamic_sidebar('frontpage-sidebar');
 }
 if (is_single()) {
  dynamic_sidebar('single-post-sidebar');
 }
 ....
?>

Normálně to funguje v pořádku, kromě toho, když otevřím jednu stránku pro kontrolu příspěvku 'frontpage-sidebar' se nenačítá, když se místo toho načítá 'single-post-sidebar'. Kde je problém?

Zde je kód mého vlastního typu příspěvku:

$labels = array(
 'name' => _x('Tools', 'post type general name'),
 'singular_name' => _x('Tool', 'post type singular name'),
 'add_new' => _x('Add New', 'Tool'),
 'add_new_item' => __('Add New Tool'),
 'edit_item' => __('Edit Tool'),
 'new_item' => __('New Tool'),
 'view_item' => __('View Tool'),
 'search_items' => __('Search Tools'),
 'not_found' => __('No Tools found'),
 'not_found_in_trash' => __('No Tools found in Trash'),
 'parent_item_colon' => ''
);
$args = array(
 'labels' => $labels,
 'public' => true,
 'publicly_queryable' => true,
 'show_ui' => true,
 'query_var' => true,
 'rewrite' => true,
 'capability_type' => 'post',
 'hierarchical' => false,
 'menu_position' => 2,
 'supports' => array('title', 'editor', 'author', 'thumbnail', 'excerpt', 'comments','page-attributes') // 'not sure that post can have page-attributes ????'
);
register_post_type('tools', $args);

Jak načíst různé postranní lišty na různých stránkách při použití vlastních typů příspěvků namísto běžných příspěvků?

Dík.

4
user1147

Funkce, kterou chcete použít: is_singular($post_types) kde $post_types je řetězec/pole vlastních typů příspěvků. Funkce vrací hodnotu true, pokud je zobrazena jediná stránka.

4
user10757