it-swarm.dev

matplotlib

Problémy s jednoduchou instalací pythonu

Modul Python basemap nelze importovat

Příkazový řádek Unix ASCII nástroj pro mapování/vykreslování

Jak změníte velikost obrázků nakreslených pomocí matplotlib?

Jak řeknu matplotlib, že jsem udělal s grafem?

Matplotlib Build Problem: Chyba C1083: Nelze otevřít soubor include: 'ft2build.h'

Vykreslete logaritmické osy s matplotlibem v python

Změna velikosti obrázku automaticky v matplotlib

Žádné okno v programu matplotlib

Skrytí textu osy v grafech matplotlib

Vygenerujte teplotní mapu v programu MatPlotLib pomocí sady rozptylových dat

Matplotlib grafy se nezobrazují v Mac OSX?

Python, Matplotlib, subplot: Jak nastavit rozsah os?

Jak vykreslit empirický cdf v matplotlib v Pythonu?

Matplotlib: zobrazení grafu na vzdáleném počítači

Co v Matplotlib znamená argument v obr.add_subplot (111)?

nastavení meze osy y v matplotlib

Jak změnit velikost písma na ploše matplotlib

python matplotlib framework pod macosxem?

matplotlib sdílejí x osu, ale zobrazeny popisky x osy pro oba, jen jeden

Ukládání interaktivních čísel Matplotlib

Jak dát legendu z pozemku

Jak mohu nastavit 'backend' v matplotlib v Pythonu?

pylab.hist (data, normed = 1). Zdá se, že normalizace nefunguje správně

Je možné mít více PyPlot oken? Nebo jsem omezen na subplots?

Jak mohu použít matplotlib autopct?

Matplotlib zmenšuje velikost písma štítků

malé značky rozptylu v matplotlib jsou vždy černé

Jak mít logaritmické koše v histogramu Pythonu

Jak změnit velikost legendy pomocí matplotlib.pyplot

Uložte a znovu načtěte objekt matplotlib.pyplot

Definování středu barevné mapy v matplotlib

Jak si nastavíte absolutní polohu oken postav s matplotlib?

matplotlib neukazuje moje kresby, i když nazývám pyplot.show ()

matplotlib řetězce jako popisky na ose x

Jak mohu vytvořit standardní barevný pruh pro řadu grafů v pythonu

Jak přidat řádek založený na svahu a zachytit v Matplotlib?

vytvořit okno pro vykreslování matplotlib jako aktivní

Kdy použít cla (), clf () nebo close () pro vymazání grafu v matplotlib?

Paralelní souřadnice v Matplotlib

Jak nakreslit přechodovou barevnou linii v matplotlib?

Jak zobrazit matplotlib grafy v pythonu

rozdělit název obrázku v matplotlib

Jak nainstalovat matplotlib s Python3.2

Vykreslení grafu z dat histogramu v matplotlib

Jak vykreslím funkci kroku pomocí programu Matplotlib v jazyce Python?

Matplotlib savefig s legendou mimo pozemek

Matplotlib (pyplot) savefig vysílá prázdný obrázek

Jak nastavit xlabel na konci xaxis

Matplotlibovy grafy: odstranění osy, legend a bílých mezer

Jak animovat rozptýlené spiknutí?

Namísto zobrazení pomocí programu Matplotlib uložte graf do obrazového souboru

matplotlib: změna názvu a barevného tónu a barvy tónu

Instalovat chybu Matplotlib pomocí virtualenv

Jak vytvořit pylab.savefig () pro uložení obrázku do okna maximalizovaného namísto výchozí velikosti

Matplotlib legenda, přidat položky přes sloupce místo dolů

python pylab vykreslí normální rozdělení

Nastavení poměru stran 3D grafu

Vložení matplotlib obrázku do panelu WxPython

Otočit text osy v python matplotlib

Upravte text štítku

Přizpůsobte gaussovskou funkci

Matplotlib spiknutí zoom s rolovacím kolečkem

jak importovat matplotlib v pythonu

Odstranění mezery kolem uloženého obrázku v matplotlib

Jak mohu vykreslit v reálném čase za smyčku pomocí matplotlibu?

Matplotlib Legendy nefungují

změna výchozího rozsahu x v histogramu matplotlib

Jak lze převést obraz RGB do stupňů šedi v Pythonu?

Nastavení jiné barvy pro každou řadu v rozptylovém grafu na matplotlibu

Dynamicky přidávat/vytvářet dílčí úlohy v matplotlib

Matplotlib nainstalovat selhání na Mac OSX 10.8 Mountain Lion

Jak maximalizovat okno plt.show () pomocí Pythonu

Jak mohu nastavit velikost písma a titulků v Matplotlib?

Změna "frekvence frekvence" na ose x nebo y v matplotlib?

Titul obrázku Python Matplotlib překrývá při použití twiny popisky os

Odstranit xticks z grafu matplotlib?

Existuje seznam stylů řádků v matplotlib?

Zastavte matplotlib opakování štítků v legendě

Pohyblivý průměr nebo běžící průměr

Matplotlib 2 Subplots, 1 Colorbar

Jak/Kde stáhnout Pylab pro Python 2.7 na Win32?

Python matplotlib více pruhů

Tučné písmo pro označení os LaTeX v matplotlib

Jak změnit šířku značky a šířku šrafy?

matplotlib zaškrtne pozici vzhledem k ose

Jak mohu změnit velikost obrázku pomocí subplotů?

velikost rozptýlení grafu pyplot

Vyrovnání otočných xticklabels s jejich příslušnými xticks

Jak nastavit xlim a ylim pro subplot v matplotlibu

Nastavení velikosti vykreslovacího plátna v programu Matplotlib

umístění a velikost barevného panelu matplotlib

Jak vykreslit komplexní čísla (Argand Diagram) pomocí matplotlib

import matplotlib.pyplot zablokuje

Vykreslování časových razítek (hodina/minuta/sekundy) pomocí programu Matplotlib

Boxplots v matplotlib: Značky a odlehlé hodnoty

Jak aktualizovat matplotlib imshow () okno interaktivně?

CHYBA: Čárová funkce "% matplotlib" nebyla nalezena

ImportError: Žádný modul s názvem matplotlib.pyplot

Použití pythonu a matplotlib na Androidu