it-swarm.dev

opencv

Velikost Matrix OpenCV

Přístup k hodnotám pixelů v rámci hranice kontury pomocí OpenCV v Pythonu

Uložení obrázku v OpenCV

Vyplňte otvory v OpenCV

opencv multi channel element access

detekovat barevný prostor s openCV

Jak zkontrolovat openCV na Ubuntu 9.10

OpenCV - DLL chybí, ale není to?

OpenCV: IplImage versus Mat, který použít?

Projděte pixely s opencv

Převod cv :: Mat na IplImage *

Instalace OpenCV na Windows 7 pro Python 2.7

Proč není Visual Studio 2010 schopen najít/otevřít soubory PDB?

jak převést opencv cv :: Mat na qimage

Zobrazit více (2,3,4,…) obrázků ve stejném okně v OpenCV

C++ - nelze správně spustit (0xc0150002)

Hledáte návod pro OpenCV

Potrubí syrového obrazu OpenCV na FFmpeg

linux/videodev.h: žádný takový soubor nebo adresář - OpenCV v ubuntu 11.04

DestroyWindow neuzavře okno na Mac pomocí Pythonu a OpenCV

Jakákoliv knihovna C/C++ ve formátu OpenCV pro zpracování zvuku?

Jak mohu vyřešit "Ujistěte se, že je soubor přístupný a že se jedná o platnou sestavu nebo komponentu COM"?

Jak počítat kamery v OpenCV 2.3?

nepracuje v Opencv

Použít masku k obrazu v OpenCV?

Převod OpenCV obrazu na černou a bílou

jak převést RGB obraz na numpy pole?

Existuje způsob, jak zjistit, zda je obraz rozmazaný?

OpenCV 2.3 Kompilační problém - Undefined Refence - Ubuntu 11.10

OpenCV získá hodnotu obrazového kanálu z Mat obrazu

Vytiskněte hodnoty matice (Mat) v OpenCV C++

Nalezení kontur v OpenCV?

OpenCV - zavření okna pro zobrazení obrazu

Odebrání všech nainstalovaných libs OpenCV

Jednoduché rozpoznávání číslic OCR v OpenCV-Pythonu

Je možné spustit opencv (python binding) z virtualenv?

cv :: imwrite nemohl najít zapisovač pro zadanou příponu

Makefile pro kompilaci OpenCV kódu v C++ na Ubuntu/Linux

OpenCV - nedefinovaná reference: SurfFeatureDetector a BruteForceMatcher

Zpracování obrazu: Zlepšení algoritmu pro rozpoznávání „Coca-Cola Can“

jak převést z cvMat na UIImage v object-c?

jak detekovat oblast velkých # bílých pixelů pomocí opencv?

Vyplnění otvorů uvnitř binárního objektu

OpenCV - Použít masku na barevný obraz

Volba správných horních a dolních hranic HSV pro detekci barev pomocí `cv :: inRange` (OpenCV)

OpenCV nakreslí obrázek přes jiný obrázek

Jak určit verzi OpenCV

SURF vs SIFT, je SURF opravdu rychlejší?

Jak si vybrat mezi Tesseract a OpenCV?

Kde najdu haar kaskády xml soubory?

Jak změnit velikost obrázku na určitou velikost v OpenCV?

OpenCV 2.4 VideoCapture nefunguje ve Windows

efektivně prahovou červeň pomocí HSV v OpenCV

openCV program kompilace chyba "libopencv_core.so.2.4: nelze otevřít soubor sdílených objektů: Žádný takový soubor nebo adresář" v ubuntu 12.04

připojených komponent v OpenCV

Velikost obrázku (Python, OpenCV)

Rozpoznává obličej a poté automaticky ořízne obrázky

Porovnejte podobnost obrázků pomocí OpenCV s Pythonem

Odlišuje se výkon mezi kódováním OpenCV v jazyce Python nebo C++?

převést openCV obraz do PIL obrázku v Pythonu (pro použití s ​​knihovnou Zbar)

překrýt menší obrázek na větším obrázku python OpenCv

Impulz, gaussovský a solný a pepřový šum s OpenCV

Použití jiných kláves pro funkci waitKey () opencv

ImportError: DLL load failed:% 1 není platná aplikace Win32

Porovnání obrázků OpenCV v Androidu

Jak nainstalovat OpenCV v ubuntu 12.04

Vyrovnávání histogramu nefunguje na barevném obrázku - OpenCV

Apple Mach-O linker a více "nedefinovaných symbolů" chyba pomocí OpenCV

OpenCV Mat elementy a jejich velikosti

Balíček opencv nebyl nalezen ve vyhledávací cestě pkg-config

zkopírujte část obrazu s openCv c ++

Python OpenCV2 cv2.cv_fourcc nepracuje s programem VideoWriter

Jak oříznout obrázek v OpenCV pomocí Python

Opencv Java - Načíst obrázek do GUI

Jaký je rozdíl mezi Mat :: klonem a Mat :: copyTo?

Proč cv2.so chybí po instalaci opencv?

Jak správně trénovat kaskádu

Nedefinované symboly pro architekturu x86_64 chyba při propojení OpenCV v Xcode

Otočte obraz o 90, 180 nebo 270 stupňů

Jak správně používat cv :: triangulatePoints ()

Jak napsat Float Mat do souboru v OpenCV

Integrace Android Studio a Gradle

Dobrý přístup k detekci čar v obraze?

Proč je rozsah odstínu 0-180 ° v opencv

Záplava OpenCV s maskou

OpenCV - najít ohraničení největší blob v binárním obrazu

Eclipse kompiluje úspěšně, ale stále dává sémantické chyby

Určete kostrové spoje pomocí webové kamery (ne Kinect)

Chybí soubor MSVCP100D.dll z počítače

Funkce Opencv polylines v pythonu vyvolá výjimku

Jak používat funkci erode a dilate v opencv?

Jak vytvořit OpenCV s Java pod Linuxem pomocí příkazového řádku?

převést Bitmap na Mat po zachycení obrazu pomocí Android kamery

LNK2019: Chyba nevyřízeného externího symbolu v aplikaci Visual Studio C++

Opencv násobí skalární a maticové

Počítačové vidění - filtrování konvexních trupů a konvexních vad pomocí OpenCV

chyba LNK2019: nevyřešený externí symbol opencv

OpenCV + Java = UnsatisfiedLinkError

Převést RGB na černou OR bílý

ImportError: DLL load failed:% 1 není platná aplikace Win32. Ale DLL jsou tam