it-swarm.dev

Analýza XML v Swift 4

Já jsem nový v XML analýze v Swift a našel jsem tento kód na Parsování XML z URL v Swift ale dostávám chybu EXC_BAD_INSTRUCTION při pokusu o spuštění kódu. Popis chyby čte: fatal error: unexpectedly found nil while unwrapping an Optional value

Toto je můj jednoduchý soubor XML:

<xml>
  <book>
    <title>Book Title</title>
    <author>Book Author</author>
  </book>
</xml>

Následující kód vytvoří objekt XMLParser a analyzuje soubor XML umístěný v Dokumentech.

// get xml file path from Documents and parse

let filePath = FileManager.default.urls(for: .documentDirectory, in: .userDomainMask).last?.appendingPathComponent("example.xml")

let parser = XMLParser(contentsOf: filePath!)
parser?.delegate = self

if (parser?.parse())! {
  print(self.results)
}

Zde implementuji metody XMLParserDelegate a definuji své slovníky:

// a few constants that identify what element names we're looking for inside the XML

let recordKey = "book"
let dictionaryKeys = ["title","author"]

// a few variables to hold the results as we parse the XML

var results: [[String: String]]!     // the whole array of dictionaries
var currentDictionary: [String: String]! // the current dictionary
var currentValue: String?         // the current value for one of the keys in the dictionary

// start element
//
// - If we're starting a "record" create the dictionary that will hold the results
// - If we're starting one of our dictionary keys, initialize `currentValue` (otherwise leave `nil`)


func parser(_ parser: XMLParser, didStartElement elementName: String, namespaceURI: String?, qualifiedName qName: String?, attributes attributeDict: [String : String] = [:]) {

  if elementName == recordKey {

    currentDictionary = [String : String]()

  } else if dictionaryKeys.contains(elementName) {

    currentValue = String()

  }
}

// found characters
//
// - If this is an element we care about, append those characters.
// - If `currentValue` still `nil`, then do nothing.

func parser(_ parser: XMLParser, foundCharacters string: String) {

  currentValue? += string

}

// end element
//
// - If we're at the end of the whole dictionary, then save that dictionary in our array
// - If we're at the end of an element that belongs in the dictionary, then save that value in the dictionary


func parser(_ parser: XMLParser, didEndElement elementName: String, namespaceURI: String?, qualifiedName qName: String?) {

  if elementName == recordKey {

    results.append(currentDictionary)
    currentDictionary = nil

  } else if dictionaryKeys.contains(elementName) {

    currentDictionary[elementName] = currentValue
    currentValue = nil

  }
}

// Just in case, if there's an error, report it. (We don't want to fly blind here.)

func parser(_ parser: XMLParser, parseErrorOccurred parseError: Error) {

  print(parseError)

  currentValue = nil
  currentDictionary = nil
  results = nil

}

Chyba je nalezena v metodě didEndElement, když je currentDictionary připojeno do slovníku results.

func parser(_ parser: XMLParser, didEndElement elementName: String, namespaceURI: String?, qualifiedName qName: String?) {

  if elementName == recordKey {

    results.append(currentDictionary)  // Line with Error
    currentDictionary = nil

  } else if dictionaryKeys.contains(elementName) {

    currentDictionary[elementName] = currentValue
    currentValue = nil

  }
}

Prosím, pomozte mi vyřešit tento problém. Používám přesně stejný kód uvedený na Parsování XML z URL v Swift a zdá se, že nemá žádné problémy. Dělám něco špatně?

2
Ricky

Váš kód nikdy neinicializuje results, takže se při prvním pokusu o jeho použití pokusíte vynutit nepovinnou hodnotu nil. To je špatné. A není důvod prohlásit to za implicitně nerozbalené volitelné.

Musíte změnit:

var results: [[String: String]]!

na:

var results = [[String: String]]()

Budete také muset odstranit řádek:

results = nil

z vaší parser(_:parseErrorOccurred:) metody.

Pokud byste raději měli results být volitelné, můžete provést následující změny kódu:

Změnit prohlášení results na:

var results: [[String: String]]? = [[String: String]]()

Změna:

results.append(currentDictionary)

na:

results?.append(currentDictionary)

A ponecháte results = nil řádek v parser(_:parseErrorOccurred:).

2
rmaddy

rmaddy problém správně diagnostikoval (+1). results nebyl nikdy inicializován.

Doporučil bych ponechat váš kód do značné míry tak, jak je, ale pouze přidat metodu parserDidStartDocument , která inicializuje results takto:

func parserDidStartDocument(_ parser: XMLParser) {
  results = [[:]]
}
0
Rob