it-swarm.dev

XPath vyberte uzel s jmenným prostorem

Je to .vbproj a vypadá to takto

<Project DefaultTargets="Build" xmlns="http://schemas.Microsoft.com/developer/msbuild/2003">
  <PropertyGroup>
    <ProjectGuid>15a7ee82-9020-4fda-a7fb-85a61664692d</ProjectGuid>

vše, co chci dostat, je ProjectGuid, ale nefunguje, když je tam jmenný prostor ...

 Dim xmlDoc As New XmlDocument()
 Dim filePath As String = Path.Combine(mDirectory, name + "\" + name + ".vbproj")
 xmlDoc.Load(filePath)
 Dim value As Object = xmlDoc.SelectNodes("/Project/PropertyGroup/ProjectGuid")

co můžu udělat, abych to vyřešil?

64
Peter

Nejlepší způsob, jak dělat takovéto věci (IMHO), je vytvořit správce jmenného prostoru. Toto může být použito volání Volání uzlů pro označení, které URL jmenného prostoru jsou připojeny ke kterým předponám. Normálně nastavuji statickou vlastnost, která vrací odpovídající instanci (je to C #, budete muset přeložit):

private static XmlNamespaceManager _nsMgr;
public static XmlNamespaceManager NsMgr
{
 get
 {
  if (_nsMgr == null)
  {
   _nsMgr = new XmlNamespaceManager(new NameTable());
   _nsMgr.AddNamespace("msb", "http://schemas.Microsoft.com/developer/msbuild/2003");
  }
  return _nsMgr;
 }
}

Patří sem pouze jeden jmenný prostor, ale můžete mít více. Potom můžete z dokumentu vybrat takto:

Dim value As Object = xmlDoc.SelectNodes("/msb:Project/msb:PropertyGroup/msb:ProjectGuid", NsMgr)

Všimněte si, že všechny prvky jsou v zadaném oboru názvů. 

44
Teun D

Asi bych byl ochoten jít Bartek* řešení oboru názvů, ale obecné řešení xpath je:

//*[local-name()='ProjectGuid']

** protože Bartekova odpověď zmizela, doporučuji Teunovi (který je vlastně důkladnější) *

63
annakata

Tento problém je zde několikkrátjiž .

Buď pracujete s výrazy jmenného prostoru-agnostic XPath (nedoporučuje se pro jeho nemotornost a potenciál pro falešně pozitivní shody - <msb:ProjectGuid> a <foo:ProjectGuid> jsou pro tento výraz stejné):

XmlNamespaceManager zaregistrujete URI oboru názvů, takže do svého XPath můžete zahrnout předponu oboru názvů:

Dim xmlDoc As New XmlDocument()
xmlDoc.Load(Path.Combine(mDirectory, name, name + ".vbproj"))

Dim nsmgr As New XmlNamespaceManager(xmlDoc.NameTable)
nsmgr.AddNamespace("msb", "http://schemas.Microsoft.com/developer/msbuild/2003")

Dim xpath As String = "/msb:Project/msb:PropertyGroup/msb:ProjectGuid"
Dim value As Object = xmlDoc.SelectNodes(xpath, nsmgr)
27
Tomalak

Stačí, abyste tento jmenný prostor XML zaregistrovali a přidružili k němu předponu, aby byl dotaz funkční. Při výběru uzlů vytvořte a předejte manažera oboru názvů jako druhý parametr:

Dim ns As New XmlNamespaceManager ( xmlDoc.NameTable )
ns.AddNamespace ( "msbuild", "http://schemas.Microsoft.com/developer/msbuild/2003" )
Dim value As Object = xmlDoc.SelectNodes("/msbuild:Project/msbuild:PropertyGroup/msbuild:ProjectGuid", ns)
3
baretta

Jedním ze způsobů je použití rozšíření + NameSpaceManager.
Kód je v VB, ale je to opravdu snadné přeložit do C #.

Imports System.Xml
Imports System.Runtime.CompilerServices

Public Module Extensions_XmlHelper

  'XmlDocument Extension for SelectSingleNode
  <Extension()>
  Public Function _SelectSingleNode(ByVal XmlDoc As XmlDocument, xpath As String) As XmlNode
    If XmlDoc Is Nothing Then Return Nothing

    Dim nsMgr As XmlNamespaceManager = GetDefaultXmlNamespaceManager(XmlDoc, "x")
    Return XmlDoc.SelectSingleNode(GetNewXPath(xpath, "x"), nsMgr)
  End Function

  'XmlDocument Extension for SelectNodes
  <Extension()>
  Public Function _SelectNodes(ByVal XmlDoc As XmlDocument, xpath As String) As XmlNodeList
    If XmlDoc Is Nothing Then Return Nothing

    Dim nsMgr As XmlNamespaceManager = GetDefaultXmlNamespaceManager(XmlDoc, "x")
    Return XmlDoc.SelectNodes(GetNewXPath(xpath, "x"), nsMgr)
  End Function


  Private Function GetDefaultXmlNamespaceManager(ByVal XmlDoc As XmlDocument, DefaultNamespacePrefix As String) As XmlNamespaceManager
    Dim nsMgr As New XmlNamespaceManager(XmlDoc.NameTable)
    nsMgr.AddNamespace(DefaultNamespacePrefix, XmlDoc.DocumentElement.NamespaceURI)
    Return nsMgr
  End Function

  Private Function GetNewXPath(xpath As String, DefaultNamespacePrefix As String) As String
    'Methode 1: The easy way
    Return xpath.Replace("/", "/" + DefaultNamespacePrefix + ":")

    ''Methode 2: Does not change the nodes with existing namespace prefix
    'Dim Nodes() As String = xpath.Split("/"c)
    'For i As Integer = 0 To Nodes.Length - 1
    '  'If xpath starts with "/", don't add DefaultNamespacePrefix to the first empty node (before "/")
    '  If String.IsNullOrEmpty(Nodes(i)) Then Continue For
    '  'Ignore existing namespaces prefixes
    '  If Nodes(i).Contains(":"c) Then Continue For
    '  'Add DefaultNamespacePrefix
    '  Nodes(i) = DefaultNamespacePrefix + ":" + Nodes(i)
    'Next
    ''Create and return then new xpath
    'Return String.Join("/", Nodes)
  End Function

End Module

A použít:

Imports Extensions_XmlHelper

......
Dim FileXMLTextReader As New XmlTextReader(".....")
FileXMLTextReader.WhitespaceHandling = WhitespaceHandling.None
Dim xmlDoc As XmlDocument = xmlDoc.Load(FileXMLTextReader)
FileXMLTextReader.Close()
......
Dim MyNode As XmlNode = xmlDoc._SelectSingleNode("/Document/FirstLevelNode/SecondLevelNode")

Dim MyNode As XmlNodeList = xmlDoc._SelectNodes("/Document/FirstLevelNode/SecondLevelNode")

......
0