it-swarm.dev

Obliczanie procentu rzędu w stosunku do sumy całkowitej

Przepraszam za zły tytuł, nie byłem pewien, jaki byłby dobry tytuł do tego.

To obecnie (uproszczony widok) danych, z którymi pracuję

Agent  | Commission   
---------|------------
Smith  |  100
Neo   |  200
Morpheus |  300

Muszę obliczyć procent całkowitej prowizji, za którą odpowiedzialny jest każdy agent.

Tak więc, dla Agenta Smitha, Procent będzie obliczony jako (Agent Smith's commission / Sum(commission)*100

Więc moje oczekiwane dane będą

Agent  | Commission  | % Commission  
---------|---------------|---------------
Smith  |  100    |   17
Neo   |  200    |   33
Morpheus |  300    |   50

Mam funkcję zwracającą prowizję dla każdego agenta. Mam inną funkcję zwracającą wartość procentową jako (Commission/Sum(Commission))*100. Problem polega na tym, że Sum(commission) jest obliczana dla każdego wiersza, a biorąc pod uwagę, że to zapytanie byłoby uruchamiane w hurtowni danych, zestaw danych byłby dość duży (obecnie jest prawie 2000 rekordów) i dość szczerze mówiąc, złe podejście (IMO).

Czy istnieje sposób, aby Sum(Commission) nie obliczała dla każdego pobieranego wiersza?

Myślałem coś w wierszach dwuczęściowego zapytania, pierwsza część pobierałaby sum(commission) do zmiennej/typu pakietu, a druga część odwoływałaby się do tej wstępnie obliczonej wartości, ale nie jestem pewnie, jak mogę to osiągnąć.

Ograniczam się do używania SQL i korzystam z Oracle 10g R2.

13
Sathyajith Bhat

Szukasz analytical functionratio_to_report

select 
 agent,
 round(ratio_to_report(commission) over ()*100) "% Comm."
from 
 commissions;
23

Aby zwrócić wszystkich agentów z ich prowizjami i odsetkami prowizji, użyj funkcja analityczna bez klauzuli analitycznej, aby partycja znajdowała się nad całą tabelą:

SELECT Agent, commission, 100* commission / (SUM(commission) OVER ()) "% Commission" 
FROM commissions;

Jak dowiedziałem się od René Nyffeneggera (+1), funkcja ratio_to_report zaostrza tę składnię.

Używanie pakietu do przechowywania SUM prowizji wymagałoby PL/SQL, który specjalnie wykluczyłeś wskazując, że chcesz rozwiązania SQL, ale ponieważ już używasz funkcji, zakładam, że nie zamierzałeś wykluczać PL/SQL. W takim przypadku rozwiązanie pakietowe może pomóc, ale zależy to od sposobu działania aplikacji.

Kiedy twoja sesja jest tworzona po raz pierwszy i wywołuje funkcję w pakiecie, aby uzyskać prowizję, następuje niejawne wywołanie konstruktora pakietów, które może pobrać sumę i ją zapisać. Następnie możesz odwołać się do zapisanej sumy w funkcji get prowizji i będzie musiał wykonać sumę tylko raz. Oczywiście, jak tylko wywołasz funkcję z innej sesji, suma zostanie obliczona ponownie. Wywołanie funkcji dla każdego agenta byłoby znacznie mniej wydajne niż wywołanie jednej instrukcji SQL dla wszystkich agentów, jeśli aplikacja może być zaprojektowana w ten sposób.

Możesz rozważyć przekształcenie funkcji w procedurę, która zwraca kursor dla powyższego zapytania, lub być może masz funkcję, która zwraca wyniki zapytania jako zestaw wyników w potoku.

Przykładowe dane:

create table commissions (Agent Varchar2(100), Commission Number(3));
insert into commissions values ('Smith',100);
insert into commissions values ('Neo',200);
insert into commissions values ('Morpheus',300);
9
Leigh Riffel

Możesz wypróbować następujące zapytanie, suma (prowizja) zostanie obliczona tylko raz:

WITH TOTAL_COMMISSION AS 
(SELECT SUM(COMMISSION) AS TOTAL FROM AGENTS)
SELECT A.AGENT_NAME, A.COMMISSION, ((A.COMMISSION/T.TOTAL)*100) AS "% COMMISSION"
FROM AGENTS A, TOTAL_COMMISSION T;
5
Robert Durgin
 select 
 Agent, Commission,
 (
   ROUND(
    (Commission *100) / 
     (
      (SELECT SUM(Commission)
       FROM commissions AS A)
     )
    ) 
 ) AS Porcentaje
 from 
 commissions
0
JoeDeg