it-swarm.dev

Jak korzystać z przygotowanych instrukcji w ramach procedur przechowywanych MySQL?

Korzystam z mysql i muszę jakoś użyć kolumny curid zwróconej przez przygotowaną instrukcję w późniejszym zapytaniu. Używam przygotowanych instrukcji, ponieważ jak czytałem, jest to jedyny sposób na przekazanie zmiennej do klauzuli LIMIT. Mam tutaj tę procedurę przechowywaną:

DROP PROCEDURE IF EXISTS fixbalance;
CREATE PROCEDURE fixbalance (userid INT)
 BEGIN
 DECLARE i INT DEFAULT 0;
 DECLARE balance INT DEFAULT 0;
 DECLARE idcnt INT;

 SET idcnt = (SELECT COALESCE(COUNT(id), 0) 
        FROM coupon_operations 
        WHERE user_id = userid);
 IF idcnt <> 0 THEN
  WHILE i <= idcnt DO
   BEGIN
    SET @iter = i;
    SET @user_id = userid; 
    SET @sql = CONCAT('SELECT id AS curid 
              FROM coupon_operations 
              WHERE user_id = ? 
              ORDER BY id ASC 
              LIMIT ?, 1');
    PREPARE stmt FROM @sql;
    EXECUTE stmt USING @user_id, @iter;
    DEALLOCATE PREPARE stmt;
    SET balance = balance + (SELECT points 
                 FROM coupon_operations 
                 WHERE user_id = @user_id 
                 AND id = @curid);
    UPDATE coupon_operations SET balance = balance;
    SET i = i + 1;
   END;
  END WHILE;
 END IF;
END;
|

To nie działa - nie jestem pewien, jak przekazać warkocz.

16
donk

Rozwiązaniem było ustawienie zmiennej w samej przygotowanej instrukcji, jak w:

SET @sql = CONCAT('SET @curid = SELECT id
                FROM coupon_operations 
                WHERE user_id = ? 
                ORDER BY id ASC 
                LIMIT ?, 1');
10
donk

Cieszę się, że znalazłeś swoją odpowiedź. Innym rozwiązaniem byłoby użycie składni SELECT ... INTO :

SET @sql = CONCAT('SELECT id INTO @curid FROM coupon_operations 
          WHERE user_id = ? 
          ORDER BY id ASC 
          LIMIT ?, 1');
9
Derek Downey

Proszę, spróbuj tego. rozwiązywać instrukcje Concatenate, PREPARE i EXECUTE jak poniżej.

CREATE DEFINER=`products`@`localhost` PROCEDURE `generateMeritList`(
  IN `mastercategory_id` INT(11), 
  IN `masterschools_id` INT(11)
 )
 NO SQL
 begin

 declare total int default 0;
 declare conditions varchar(255) default ''; 
 declare finalQuery varchar(60000) default '';

if mastercategory_id > 0 THEN
  SET conditions = CONCAT(' and app.masterschools_id = ', mastercategory_id);
end if;

SET @finalQuery = CONCAT(
 "SELECT * FROM applications app INNER JOIN masterschools school ON school.id = app.masterschools_id
WHERE 
 (app.status = 'active'", conditions, " LIMIT ",total); 

 PREPARE stmt FROM @finalQuery;
 EXECUTE stmt;
 DEALLOCATE PREPARE stmt;

end
0
Dinesh Vaitage