it-swarm.dev

zabij wszystkie zapytania - MySQL

Czasami podczas SNAFU Muszę uruchomić kill query xxxxxxx dwadzieścia lub trzydzieści razy. Dowolny rodzaj kill all polecenie brakuje mi?

Z powodu tego, że nie lubię pisać.

17
JIStone

Z wiersza poleceń systemu Linux

for PROC_TO_KILL in `mysql -h... -u... -p... -A --skip-column-names -e"SHOW PROCESSLIST" | grep -v "system user" | awk '{print $1}'` ; do mysql -h... -u... -p... -A --skip-column-names -e"KILL QUERY ${PROC_TO_KILL}" ; done

Możesz zmienić opcję grep w nagłówku pętli for, aby zlokalizować określonego użytkownika lub określony ciąg w zapytaniu.

Jeśli masz MySQL 5.1, w którym lista procesów znajduje się w pliku INFORMACJE_SCHEMA, możesz to zrobić, aby wygenerować polecenia KILL QUERY zbiorczo z poziomu klienta mysql:

SELECT GROUP_CONCAT(CONCAT('KILL QUERY ',id,';') SEPARATOR ' ') KillQuery
FROM information_schema.processlist WHERE user<>'system user'\G

Możesz wykonać klauzule WHERE dla pola INFO, aby wyszukać określone zapytanie, pole TIME dla zapytań długo działających lub pole DB dla określonej bazy danych.

15
RolandoMySQLDBA
mysql> select concat('KILL ',id,';') from information_schema.processlist where user='root' into outfile '/tmp/a.txt';
Query OK, 2 rows affected (0.00 sec)

mysql> source /tmp/a.txt;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

http://www.mysqlperformanceblog.com/2009/05/21/mass-killing-of-mysql-connections/

5
philfreo