it-swarm.dev

ninject

NinjectDependencyResolver kończy się niepowodzeniem wiązania ModelValidatorProvider

Jak mogę zaimplementować Ninject lub DI na formularzach internetowych asp.net?

Ninject w ASP.NET MVC4

ASP.NET MVC 4 + Ninject MVC 3 = Dla tego obiektu nie zdefiniowano żadnego konstruktora bez parametrów

MVC 4 Web Api Controller nie ma domyślnego konstruktora?

MVC5, Web API 2 i Ninject

Jak używać bootstrapera Ninject w WebApi OwinHost Startup?

Nie można załadować pliku lub zespołu „System.Web.Mvc, Version = 3.0.0.0” lub jednej z jego zależności

Błąd Ninject w WebAPI 2.1 - Upewnij się, że kontroler ma bezparametrowy publiczny konstruktor

Wyjątek automappera: „Brak mapy konfiguracji typu lub nieobsługiwane mapowanie”.

Ninject.MVC5 nie generuje NinjectWebCommon.Cs

Jak porównują główne frameworki C # DI / IoC?

Obiekt z tym samym kluczem już istnieje w ObjectStateManager. ObjectStateManager nie może śledzić wielu obiektów za pomocą tego samego klucza

Co to jest Ninject i kiedy go używasz?

Jak korzystać z kontenera DI, gdy OwinStartup

Korzystanie z HttpContext.Current w interfejsie WWW jest niebezpieczne z powodu asynchronizacji