it-swarm.dev

Jak deklarować i używać zmiennych w Oracle?

Moje główne umiejętności dotyczą SQL Server, ale zostałem poproszony o dostrojenie zapytania Oracle. Napisałem następujący SQL:

declare @startDate int
select @startDate = 20110501

I pojawia się ten błąd:

declare @startDate int
select @startDate = 20110501
Error at line 1
ORA-06550: line 1, column 9:
PLS-00103: Encountered the symbol "@" when expecting one of the following:

  begin function package pragma procedure subtype type use
  <an identifier> <a double-quoted delimited-identifier> form
  current cursor

Jak deklarować i używać zmiennych w Oracle?

19
Mark Allison

Wewnątrz bloku pl/sql:

declare
 startdate number;
begin
 select 20110501 into startdate from dual;
end;
/

za pomocą zmiennej bind:

var startdate number;
begin
 select 20110501 into :startdate from dual;
end;
/

Procedura PL/SQL została pomyślnie zakończona.

SQL> print startdate

 STARTDATE
----------
 20110501

w zapytaniu:

select object_name 
from user_objects 
where created > to_date (:startdate,'yyyymmdd'); /*prefix the bind variable wïth ":" */
18
ik_zelf

SQL * Plus obsługuje dodatkowy format:

DEFINE StartDate = TO_DATE('2016-06-21');
DEFINE EndDate  = TO_DATE('2016-06-30');

SELECT
  *
FROM
  MyTable
WHERE
  DateField BETWEEN &StartDate and &EndDate;

Zwróć uwagę na znaki handlowe, w których należy wykonać podstawienia w zapytaniu.

3