it-swarm.dev

Dodaj DOMYŚLNIE do istniejącej kolumny

W jaki sposób mogę dodać/zmienić wartość domyślną w istniejącej kolumnie tabeli w serwerze Microsoft SQL Server przy użyciu T-SQL?

12
Russell Steen
ALTER TABLE yourTable ADD  CONSTRAINT constraintName  
   DEFAULT ('XYZ') FOR [YourColumn]

Aby zmienić wartość domyślną, usuń ograniczenie i ponownie dodaj je z nową wartością:

ALTER TABLE yourTable
DROP CONSTRAINT constraintName

ALTER TABLE yourTable ADD  CONSTRAINT constraintName  
   DEFAULT ('ABC') FOR [YourColumn]
16
SqlACID