it-swarm.dev

Przeczytaj plik XML w SQL Server 2008

Jak mogę odczytać plik XML i przechowywać dane w formacie XML w naszej tabeli w SQL Server 2008?

12
pooja

Ten plik XML oparty na analizie węzła. Odczytywanie atrybutów różni się, ale nie jest tak powszechne

Miałem to jako demo z 3 nieco innymi zapytaniami XPath

DECLARE @foo XML

SELECT @foo = N'
<harrys>
  <harry>
    <fish>0.015000000000</fish>
    <bicycle>2008-10-31T00:00:00+01:00</bicycle>
    <foo>ü</foo>
  </harry>
  <harry>
    <fish>0.025000000000</fish>
    <bicycle>2008-08-31T00:00:00+01:00</bicycle>
    <foo>ä</foo>
  </harry>
</harrys>
'

SELECT
  CAST(CAST(y.item.query('data(fish)') AS varchar(30)) AS float),
  CAST(LEFT(CAST(y.item.query('data(bicycle)') AS char(25)), 10) AS smalldatetime),
  CAST(y.item.query('data(foo)') AS varchar(25))
FROM
  @foo.nodes('/*') x(item)
  CROSS APPLY
  x.item.nodes('./*') AS y(item)

SELECT
  CAST(CAST(x.item.query('data(fish)') AS varchar(30)) AS float),
  CAST(LEFT(CAST(x.item.query('data(bicycle)') AS char(25)), 10) AS smalldatetime),
  CAST(x.item.query('data(foo)') AS varchar(25))
FROM
  @foo.nodes('harrys/harry') x(item)

SELECT
  CAST(CAST(y.item.query('data(fish)') AS varchar(30)) AS float),
  CAST(LEFT(CAST(y.item.query('data(bicycle)') AS char(25)), 10) AS smalldatetime),
  CAST(y.item.query('data(foo)') AS varchar(25))
FROM
  @foo.nodes('/harrys') x(item)
  CROSS APPLY
  x.item.nodes('./harry') AS y(item)
6
gbn

Próbowałem z powyższą odpowiedzią. Spróbuj,

XML:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> 
- <FundingSought xml:lang="en">
- <Fund>
 <FundName>sdfdsfd</FundName> 
 <FundValue>1</FundValue> 
 </Fund>
- <Fund>
 <FundName>dfdgfdg</FundName> 
 <FundValue>2</FundValue> 
 </Fund>
- <Fund>
 <FundName>fghghh</FundName> 
 <FundValue>3</FundValue> 
 </Fund>
- <Fund>
 <FundName>sdfdgg</FundName> 
 <FundValue>4</FundValue> 
 </Fund>
- <Fund>
 <FundName>hgfhh</FundName> 
 <FundValue>5</FundValue> 
 </Fund>
- <Fund>
 <FundName>fghgh</FundName> 
 <FundValue>6</FundValue> 
 </Fund>
- <Fund>
 <FundName>ghhhh</FundName> 
 <FundValue>7</FundValue> 
 </Fund>
- <Fund>
 <FundName>hfghh</FundName> 
 <FundValue>8</FundValue> 
 </Fund>
 </FundingSought>

SQL:

CREATE TABLE #XmlImportTest(
xmlFileName VARCHAR(300) NOT NULL,
xml_data XML NOT NULL
)
GO

DECLARE @xmlFileName VARCHAR(300)

SELECT @xmlFileName = 'C:\FundingSought.xml'

--– dynamic sql is just so we can use @xmlFileName variable in OPENROWSET

EXEC('INSERT INTO #XmlImportTest(xmlFileName, xml_data)

SELECT ''' + @xmlFileName + ''', xmlData
FROM(
SELECT *
FROM OPENROWSET (BULK ''' + @xmlFileName + ''', SINGLE_BLOB) AS XMLDATA
) AS FileImport (XMLDATA)
')
GO


DECLARE @foo XML


SET @foo = (SELECT xml_data from #XmlImportTest)


SELECT
  CAST(y.item.query('data(FundName)') AS varchar(30)),
  CAST(y.item.query('data(FundValue)') AS char(25))

FROM
  @foo.nodes('/*') x(item)
  CROSS APPLY
  x.item.nodes('./*') AS y(item)
5
pooja

Nekromancja:

Z ciągu:

SELECT 
  --myTempTable.XmlCol.value('.', 'varchar(36)') AS val 
   myTempTable.XmlCol.query('./ID').value('.', 'varchar(36)') AS ID 
  ,myTempTable.XmlCol.query('./Name').value('.', 'nvarchar(MAX)') AS Name 
  ,myTempTable.XmlCol.query('./RFC').value('.', 'nvarchar(MAX)') AS RFC 
  ,myTempTable.XmlCol.query('./Text').value('.', 'nvarchar(MAX)') AS Text 
  ,myTempTable.XmlCol.query('./Desc').value('.', 'nvarchar(MAX)') AS Description 
FROM 
(
  SELECT 
    CAST('<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
    <data-set>
      <record>
        <ID>1</ID>
        <Name>A</Name>
        <RFC>RFC 1035[1]</RFC>
        <Text>Address record</Text>
        <Desc>Returns a 32-bit IPv4 address, most commonly used to map hostnames to an IP address of the Host, but it is also used for DNSBLs, storing subnet masks in RFC 1101, etc.</Desc>
      </record>
      <record>
        <ID>2</ID>
        <Name>NS</Name>
        <RFC>RFC 1035[1]</RFC>
        <Text>Name server record</Text>
        <Desc>Delegates a DNS zone to use the given authoritative name servers</Desc>
      </record>
    </data-set>
    ' AS xml) AS RawXml
) AS b 
--CROSS APPLY b.RawXml.nodes('//record/ID') myTempTable(XmlCol);
CROSS APPLY b.RawXml.nodes('//record') myTempTable(XmlCol);

Z pliku:

SELECT 
  --myTempTable.XmlCol.value('.', 'varchar(36)') AS val 
   myTempTable.XmlCol.query('./ID').value('.', 'varchar(36)') AS ID 
  ,myTempTable.XmlCol.query('./Name').value('.', 'nvarchar(MAX)') AS Name 
  ,myTempTable.XmlCol.query('./RFC').value('.', 'nvarchar(MAX)') AS RFC 
  ,myTempTable.XmlCol.query('./Text').value('.', 'nvarchar(MAX)') AS Text 
  ,myTempTable.XmlCol.query('./Desc').value('.', 'nvarchar(MAX)') AS Description 
FROM 
(
  SELECT CONVERT(XML, BulkColumn) AS RawXml 
  FROM OPENROWSET(BULK 'D:\username\Desktop\MyData.xml', SINGLE_BLOB) AS RowSetName 
) AS b 
CROSS APPLY b.RawXml.nodes('//record') myTempTable(XmlCol)

na przykład.

DECLARE @bla varchar(MAX)
SET @bla = 'BED40DFC-F468-46DD-8017-00EF2FA3E4A4,64B59FC5-3F4D-4B0E-9A48-01F3D4F220B0,A611A108-97CA-42F3-A2E1-057165339719,E72D95EA-578F-45FC-88E5-075F66FD726C'

-- http://stackoverflow.com/questions/14712864/how-to-query-values-from-xml-nodes
SELECT 
  x.XmlCol.value('.', 'varchar(36)') AS val 
FROM 
(
  SELECT 
  CAST('<e>' + REPLACE(@bla, ',', '</e><e>') + '</e>' AS xml) AS RawXml
) AS b 
CROSS APPLY b.RawXml.nodes('e') x(XmlCol);

Możesz mieć taką funkcję

SELECT * FROM MyTable 
WHERE UID IN 
(
  SELECT 
    x.XmlCol.value('.', 'varchar(36)') AS val 
  FROM 
  (
    SELECT 
    CAST('<e>' + REPLACE(@bla, ',', '</e><e>') + '</e>' AS xml) AS RawXml
  ) AS b 
  CROSS APPLY b.RawXml.nodes('e') x(XmlCol)
)
2
Quandary

Dodam tylko odpowiedź, abyś wiedział, że masz inną opcję. Możesz także użyć OPENXML do odczytu danych xml. W ten sposób można to zrobić w starszych wersjach programu SQL Server. To nie jest idealne, ale działa. Łatwo jest nadużywać :-). Wystarczy porównać plany dwóch identycznych plików XML traktowanych za pomocą zapytań XPATH (odpowiedź gbn) w porównaniu do OPENXML lub OPENROWSET. Użyję teraz przykładu z artykułu MSDN, ale możesz uzyskać pełny obraz:

DECLARE @idoc int
DECLARE @doc varchar(1000)

SET @doc ='
<ROOT>
<Customer CustomerID="VINET" ContactName="Paul Henriot">
  <Order CustomerID="VINET" EmployeeID="5" OrderDate="1996-07-04T00:00:00">
   <OrderDetail OrderID="10248" ProductID="11" Quantity="12"/>
   <OrderDetail OrderID="10248" ProductID="42" Quantity="10"/>
  </Order>
</Customer>
</ROOT>'

--Create an internal representation of the XML document.
EXEC sp_xml_preparedocument @idoc OUTPUT, @doc

-- Execute a SELECT statement that uses the OPENXML rowset provider.
SELECT  *
FROM    OPENXML (@idoc, '/ROOT/Customer',1)
      WITH (CustomerID varchar(10),
         ContactName varchar(20))
1
Marian