it-swarm.dev

C # ve Sayfalar API v4 ile bir Hücre Güncelleme

V4 API ile bir hücreyi güncellemek için iyi bir C # örneği var mı?

Google Sheets API v4 ile çalışan geliştirici web sitesinden c # get c değerleri var. "Tom" değerine sahip bir hücreyi güncelleme örneğini değiştirmeye çalışıyorum. SpreadSheets.Values.Update ayarlarında sıkışıp kaldım. 

using Google.Apis.Auth.OAuth2;
using Google.Apis.Sheets.v4;
using Google.Apis.Sheets.v4.Data;
using Google.Apis.Services;
using Google.Apis.Util.Store;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.IO;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading;
using System.Threading.Tasks;

namespace GoogleSheetsAPI4_v1console
  {
  class Program
  {
    // If modifying these scopes, delete your previously saved credentials
    // at ~/.credentials/sheets.googleapis.com-dotnet-quickstart.json
    static string[] Scopes = { SheetsService.Scope.Spreadsheet };
    static string ApplicationName = "TestSpreadsheet";

    static void Main(string[] args)
    {
      UserCredential credential;

      using (var stream =
        new FileStream("client_secret.json", FileMode.Open, FileAccess.Read))
      {
        string credPath = System.Environment.GetFolderPath(
          System.Environment.SpecialFolder.Personal);
        credPath = Path.Combine(credPath, ".credentials/sheets.googleapis.com-dotnet-quickstart.json");

        credential = GoogleWebAuthorizationBroker.AuthorizeAsync(
          GoogleClientSecrets.Load(stream).Secrets,
          Scopes,
          "user",
          CancellationToken.None,
          new FileDataStore(credPath, true)).Result;
        Console.WriteLine("Credential file saved to: " + credPath);
      }

      // Create Google Sheets API service.
      var service = new SheetsService(new BaseClientService.Initializer()
      {
        HttpClientInitializer = credential,
        ApplicationName = ApplicationName,
      });


      // Define request parameters.
      String spreadsheetId = "<<myspreadsheetid>>";
      String range = "Sheet1!D5"; // single cell D5
      String myNewCellValue = "Tom";
      SpreadsheetsResource.ValuesResource.UpdateRequest request = service.Spreadsheets.Values.Update(<<what goes here?>>, spreadsheetId, range);

      // Prints the names and majors of students in a sample spreadsheet:
      // https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BxiMVs0XRA5nFMdKvBdBZjgmUUqptlbs74OgvE2upms/edit
      ValueRange response = request.Execute();
      IList<IList<Object>> values = response.Values;
      Console.WriteLine(values);
    }
  }
}
14
Slim

Tek bir hücre yazmak için bir konsol kullanarak çalışan bir örnek. Yardım eden herkese teşekkürler !!

using Google.Apis.Auth.OAuth2;
using Google.Apis.Sheets.v4;
using Google.Apis.Sheets.v4.Data;
using Google.Apis.Services;
using Google.Apis.Util.Store;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.IO;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading;
using System.Threading.Tasks;

namespace GoogleSheetsAPI4_v1console
{
  class Program
  {
    // If modifying these scopes, delete your previously saved credentials
    // at ~/.credentials/sheets.googleapis.com-dotnet-quickstart.json
    static string[] Scopes = { SheetsService.Scope.Spreadsheets}; // static string[] Scopes = { SheetsService.Scope.SpreadsheetsReadonly };
    static string ApplicationName = "<MYSpreadsheet>";

    static void Main(string[] args)
    {
      UserCredential credential;

      using (var stream =
        new FileStream("client_secret.json", FileMode.Open, FileAccess.Read))
      {
        string credPath = System.Environment.GetFolderPath(
          System.Environment.SpecialFolder.Personal);


        credential = GoogleWebAuthorizationBroker.AuthorizeAsync(
          GoogleClientSecrets.Load(stream).Secrets,
          Scopes,
          "user",
          CancellationToken.None,
          new FileDataStore(credPath, true)).Result;
        Console.WriteLine("Credential file saved to: " + credPath);
      }

      // Create Google Sheets API service.
      var service = new SheetsService(new BaseClientService.Initializer()
      {
        HttpClientInitializer = credential,
        ApplicationName = ApplicationName,
      });      String spreadsheetId2 = "<my spreadsheet ID>";
      String range2 = "<my page name>!F5"; // update cell F5 
      ValueRange valueRange = new ValueRange();
      valueRange.MajorDimension = "COLUMNS";//"ROWS";//COLUMNS

      var oblist = new List<object>() { "My Cell Text" };
      valueRange.Values = new List<IList<object>> { oblist };

      SpreadsheetsResource.ValuesResource.UpdateRequest update = service.Spreadsheets.Values.Update(valueRange, spreadsheetId2, range2);
      update.ValueInputOption = SpreadsheetsResource.ValuesResource.UpdateRequest.ValueInputOptionEnum.RAW;
      UpdateValuesResponse result2 = update.Execute();

      Console.WriteLine("done!");

    }
  }
}
22
Slim

İlk olarak aşağıda verilen değer aralığı nesnesini oluşturun: 

Google.Apis.Sheets.v4.Data.ValueRange requestBody = new Google.Apis.Sheets.v4.Data.ValueRange();
0
Shravan Ravva

Sanırım sayfanızı okuma izniniz var çünkü görebiliyorum: 

statik dize [] Kapsamlar = {SheetsService.Scope.SpreadsheetsReadonly};

"SheetsService.Scope.SpreadsheetsReadonly" ı "SheetsService.Scope.Spreadsheet" veya "SheetsService.Scope.Drive" ile değiştirmeyi deneyin. Belki başka bir sözdizimi ... Eğer bir yetkilendirme sorunu değilse, size yardım edemem, üzgünüm ... İyi şanslar arkadaşım.

Not: Xcode'da (objektif-c) kapsam değiştirdikten sonra simülatörü sıfırlamanız gerekir. Senin için (C #) bilmiyorum.

0
G. Tommy

"Google.Apis.Sheets.v4.SpreadsheetsResource.cs" dosyası hata içeriyor: url " https://sheets.googleapis.com/v4/spreadsheets/ {spreadsheetId}/value/{range}" "? valueInputOption = RAW". Bu kodu geçici olarak kullanın:

String spreadsheetId = "rihhgfkjhgufhgHUGUJKGHUItgUIGUIgui";
String range = "Config!A2:E";
ValueRange valueRange=new ValueRange();
valueRange.Range = range;
valueRange.MajorDimension = "ROWS";//"ROWS";//COLUMNS
var oblist=new List<object>(){12,3,4,5u,6};
valueRange.Values = new List<IList<object>> {oblist};

var url = "https://sheets.googleapis.com/v4/spreadsheets/{spreadsheetId}/values/{range}?valueInputOption=RAW".Replace("{spreadsheetId}",spreadsheetId).Replace("{range}", HttpUtility.UrlEncode(range));

JObject json = null;
using (var client = new WebClient())
{
  client.Headers.Set("Authorization", "Bearer " + credential.Token.AccessToken);
  client.Headers.Set(HttpRequestHeader.AcceptEncoding, "gzip, deflate");
  client.Headers.Set(HttpRequestHeader.UserAgent, "myprogram database updater google-api-dotnet-client/1.13.1.0 (gzip)");
  ServicePointManager.Expect100Continue = false;
  var jsonstr = JsonConvert.SerializeObject(valueRange);
  var jsontemp = JObject.Parse(jsonstr);
  jsontemp.Remove("ETag");
  jsonstr = jsontemp.ToString();
  try
  {
    var res = client.UploadString(url, "PUT", jsonstr);
    json = JObject.Parse(res);
  }
  catch (Exception)
  {


  }
}
0
user2757577

Bu eğitimi kullanıyorsanız https://developers.google.com/sheets/quickstart/dotnet

credPath = Path.Combine(credPath, ".credentials/sheets.googleapis.com-dotnet-quickstart.json");

Ayrıca bu sözdizimi akıllıca kullandım ve çalışmasını sağladı. 

String spreadsheetId2 = "<put yours here>";
String range2 = "<againyours>!F5";
ValueRange valueRange = new ValueRange();
valueRange.MajorDimension = "COLUMNS";//"ROWS";//COLUMNS

var oblist = new List<object>() { "Ello" };
valueRange.Values = new List<IList<object>> { oblist };

SpreadsheetsResource.ValuesResource.UpdateRequest update = service.Spreadsheets.Values.Update(valueRange, spreadsheetId2, range2);
update.ValueInputOption = SpreadsheetsResource.ValuesResource.UpdateRequest.ValueInputOptionEnum.RAW;
UpdateValuesResponse result2 = update.Execute(); 
0
suiiie