it-swarm.dev

generics

C # içindeki genel argümanın boş veya varsayılan karşılaştırması

Java'da genel tür örneği oluştur?

T bir numaralandırmaya sınırlayan genel yöntem oluşturma

.NET genel Sözlük <string, T> klonlama/derin kopyalamanın en iyi yolu nedir?

XAML'de genel bir tür belirtebilir miyim (.NET 4 Framework öncesi)?

Liste <T> Sırayla Alfabetik Sırayla

DataTable'ı genel listeye nasıl dönüştürebilirsiniz?

C # 'da genel bir listeyi nasıl klonlarım?

Genel bir yöntemi çağırmak için yansımayı nasıl kullanırım?

Örnek bir System.Type'ı Genel Sınıf için Tür Parametresi Olarak Geçme

C # neden genel nitelik türlerini yasaklıyor?

NULL, C # C genel bir yöntemden nasıl dönebilirim?

Eclipse derleyicisinde veya javac'taki hata ("T'nin tür parametreleri belirlenemiyor")

C # Sözdizimi - Dizgeyi Dizge'ye Virgülle, Genel Listeye Dönüştür ve Ters Sırayla Böl

Java Generics: Sadece return tip olarak tanımlanan jenerik tip

Java Dizileri ve Jenerikler: Java, C # IEnumerable İle Eşdeğerdir <T>

Genel bir numaralandırmanın Tamsayı değerini al

<T> veya IList <T> listesi

Yöntem dönüş türünü genel olarak nasıl yaparım?

Java sınıfında <T> Sınıfı nasıl kullanılır?

Java Generics: Liste, Liste <Amaç>, Liste <?>

Spring IoC ve Genel Arayüz Tipi

Denetlenmeyen yayın uyarılarını nasıl gideririm?

<T> Listesi örtük olarak <T> Koleksiyonuna dönüştürülemiyor

Java'da genel bir dizi nasıl oluşturulur?

T türünü genel bir sınıfın veya yöntemin bir üyesinden nasıl alabilirim?

List <T> 'ın Add yöntemini C # dilinde nasıl geçersiz kılabilirim?

geri dönüş bilinmiyor Jenerik Liste <T>

Çok kısıtlı genel yöntem

Anonim sınıfın genel bir listesi

NSArray, NSMutableArray, vb. İle yazmaya zorlamanın bir yolu var mı?

Genel Türler Sözlüğü oluşturabilir miyim?

Genel liste FindAll () vs. foreach

.NET'te Jenerik kullanım örnekleri (C #/VB.NET)

Genel tür örneği oluştur?

Java.util.Set <V> arabirimi neden bir get (Object o) yöntemi sunmuyor?

Java'da genel liste türleri nasıl kullanılır?

iEnumerable'dan <T> tip T alma

Genel bir sınıfta statik yöntem?

Java generic - neden "T uzatır" izin verilir ama "T" uygulanmaz?

C # genel türüne atama

Java'da SuppressWarnings ("işareti kaldırıldı") nedir?

Eski kütüphaneleri kullanıyorsanız, Java'da denetlenmeyen dönüşüm uyarısından nasıl kaçınılır?

XML Serileştirilebilir nesnelerin genel listesi

C # Liste <Arayüz>: Niçin yapamıyorsunuz? List <IFoo> foo = yeni Liste

C # Listeyi <ObjBase> Listede Dökmek <Obj>

İki jenerik tipiyle tek bir arayüz uygulayan bir Java sınıfı nasıl yapılır?

<Arasındaki fark nedir? Süper E> ve <? E>?

Sıralı Liste <>, Sıralı Dil <> ve Sözlük <>

Java Class.cast () ve cast operatörü

Tek bir öğeyi IEnumerable <T> olarak geçirme

Üzerinde yineleme yaparken, genel listedeki öğeler nasıl kaldırılır?

Değişken sayıda jenerik parametre alabilir miyim?

Genel parametrelerle sınıflarla alay etmek için Mockito kullanma

Koleksiyon tipi genel değildir; argümanlarla <değiştirilemez E genişletir

Genel listeyi CSV dizgisine dönüştürme

Yansımasıyla Java'da genel bir parametre türü alın

lambda ifadesini kullanarak bir nesne listesini bir türden diğerine dönüştürme

Genel Java.util.List türünü alın

Genel bir temel sınıftan miras alın, bir kısıtlama uygulayın ve C # dilinde bir arabirim uygulayın

Bilinen türde bir sınıf değişkeni nasıl oluşturulur: Class <List <String>>

C # Jenerik Sözlüğündeki değerleri filtreleme

Java jenerik kullanarak enum değerlerini yineleme

Dizi Listesi vs Liste <> C # içinde

Jenerikli NUnit TestCase

Java'da örnek genetik türü

Tip adını al

Çalışma zamanında bir sınıftaki bir niteliği nasıl okurum?

PECS Nedir (Üretici Tüketici Süper'i Uzatır)?

<Dog> Listesi, <Animal> Listesinin bir alt sınıfı mı? Neden Java jenerikler dolaylı olarak polimorfik değil?

Ham tip nedir ve neden kullanmamalıyız?

Listeye nasıl ekleyebilirim <? Number> veri yapılarını genişletir?

Nesneyi Genel Listeye Dökme

IUnityContainer.Resolve <T>, tür parametreleriyle kullanılamayacağını iddia ederek hata verdi

Java'da genel dizi türleri oluşturamamamın nedeni nedir?

Genel kısıtlamalar, burada T: struct ve nerede T: sınıf

Java’da genel bir istisna mı yakaladınız?

Düz-eski C tipinde güvenli genel veri yapıları?

Bir Listeyi <T> Nesnedeki Bir Özelliğe Göre Sıralama

Bir sınıfı parametre olarak nasıl geçirebilir ve Java'da genel bir koleksiyona geri dönebilirim?

Çalışma zamanında genel sınıf türünü alın

T sınıfı bir sınıf generik örneği nasıl elde edilir

Java: sınırlı joker karakterler veya sınırlı tür parametresi?

Jenerik olmayan sınıftaki jenerik yapıcı destekleniyor mu?

C # genel dize herhangi bir nesneye ayrıştırma

Genel takas makrosunu C cinsinden uygulayın

Java ebeveyn sınıfı yönteminin alt sınıf nesnesini döndürmesini sağlama yöntemi

DataTable'ı C # içindeki Genel Listeye Dönüştür

Java'da Genel Arayüz Uygulaması

<? Arasındaki fark Süper T> ve <? T> 'yi Java’da genişletiyor

Genel bir liste için öğe türünü al

Java jenerik - ArrayList gösterisi

Birden fazla öğe koleksiyonunu birleştirmenin zarif yolu?

Özel nesnelerle List <T> .Find () kullanarak

SıralıSet <T> vs HashSet <T>

Anlatım Sözlüğü <T, U> Java hatası

C # yansıtılan türden genel listesi başlat

Java: instanceof Genel

Razor ile genel @ yardımcı bir yöntem oluşturmak mümkün müdür?

Genel listeden bir öğeyi silme