it-swarm.dev

NSString'de Karakterin Oluşum Sayısı

Bir NSString veya NSMutableString'a sahibim ve belirli bir karakterin oluşum sayısını öğrenmek istiyorum.

Bunu birkaç karakter için yapmam gerekiyor - bu durumda büyük İngilizce karakterler - hızlı olması güzel olurdu.

33
Elliot

replaceOccurrencesOfString:withString:options:range: , NSMutableString içinde değiştirilen karakter sayısını döndürür.

[string replaceOccurrencesOfString:@"A" 
            withString:@"B" 
              options:NSLiteralSearch 
               range:NSMakeRange(0, [receiver length])];
16
CynicismRising

Bunu bir satırda yapabilirsiniz. Örneğin, bu boşluk sayısını sayar:

NSUInteger numberOfOccurrences = [[yourString componentsSeparatedByString:@" "] count] - 1;
99
gbaor

NSString'te bu kategoriyi deneyin:

@implementation NSString (OccurrenceCount)

- (NSUInteger)occurrenceCountOfCharacter:(UniChar)character
{
  CFStringRef selfAsCFStr = (__bridge CFStringRef)self;

  CFStringInlineBuffer inlineBuffer;
  CFIndex length = CFStringGetLength(selfAsCFStr);
  CFStringInitInlineBuffer(selfAsCFStr, &inlineBuffer, CFRangeMake(0, length));

  NSUInteger counter = 0;

  for (CFIndex i = 0; i < length; i++) {
    UniChar c = CFStringGetCharacterFromInlineBuffer(&inlineBuffer, i);
    if (c == character) counter += 1;
  }

  return counter;
}

@end

Bu, componentsSeparatedByString: yaklaşımından yaklaşık 5 kat daha hızlıdır.

24
Jacque

NSString içindeki şeyleri ararken, önce NSScanner kullanmayı deneyin.

NSString *yourString = @"ABCCDEDRFFED"; // For example
NSScanner *scanner = [NSScanner scannerWithString:yourString];

NSCharacterSet *charactersToCount = @"C" // For example
NSString *charactersFromString;

if (!([scanner scanCharactersFromSet:charactersToCount 
             intoString:&charactersFromString])) {
  // No characters found
  NSLog(@"No characters found");
}

// should return 2 for this
NSInteger characterCount = [charactersFromString length];
8
Abizern

Bugünlerde böyle bir şey için aklıma gelen ilk şey: NSCountedSet

NSString *string [email protected]"AAATTC";

NSMutableArray *array = [@[] mutableCopy];

[string enumerateSubstringsInRange:NSMakeRange(0, [string length]) options:NSStringEnumerationByComposedCharacterSequences usingBlock:^(NSString *substring, NSRange substringRange, NSRange enclosingRange, BOOL *stop) {
  [array addObject:substring];
}] ;
NSCountedSet * set = [[NSCountedSet alloc] initWithArray:array];

for (NSString *nucleobase in @[@"C", @"G", @"A", @"T"]){
  NSUInteger count = [set countForObject:nucleobase];
  NSLog(@"%@: %lu", nucleobase, (unsigned long)count);
}

günlükleri:

C: 1
G: 0
A: 3
T: 2
6
vikingosegundo

Çözümünüz benim için işe yaramadı, döngüde yalnızca mainScanner dizgenin sonuna ulaştığında, numberOfChar değerini artırmak için bir koşul ekledi:

NSString *yourString = @"ABCCDEDRFFED"; // For example
NSScanner *mainScanner = [NSScanner scannerWithString:yourString];
NSString *temp;
NSInteger numberOfChar=0;
while(![mainScanner isAtEnd])
{
  [mainScanner scanUpToString:@"C" intoString:&temp];
  if(![mainScanner isAtEnd]) {
   numberOfChar++;
   [mainScanner scanString:@"C" intoString:nil];
  }
}

Bunun hızlı bir düzeltme olduğunu ve zarif bir çözüm bulmak için zamanım olmadığını unutmayın.

2
pierrot3887

Tarayıcı ile örnek iPhone'da çöküyordu. Bu çözümü buldum: 

NSString *yourString = @"ABCCDEDRFFED"; // For example
NSScanner *mainScanner = [NSScanner scannerWithString:yourString];
NSString *temp;
NSInteger numberOfChar=0;
while(![mainScanner isAtEnd])
{
  [mainScanner scanUpToString:@"C" intoString:&temp];
  numberOfChar++;
  [mainScanner scanString:@"C" intoString:nil];
}

Kaza olmadan benim için çalıştı. Umarım yardımcı olabilir!

1
user251442

Muhtemelen kullanırdım

NSString rangeOfCharacterFromSet:

veya

rangeOfCharacterFromSet:options:range::

küme, aradığınız karakter kümesini gösterir. Setle eşleşen ilk karakterin konumu ile döner. Diziyi veya sözlüğü saklayın ve karakter için sayıyı artırın, ardından tekrarlayın.

1
stefanB

İşte NSRange, Range, String ve NSString için Swift 3 çalışma sürümü! Keyfini çıkarın :)

/// All ranges using NSString and NSRange
/// Is usually used together with NSAttributedString

extension NSString {
  public func ranges(of searchString: String, options: CompareOptions = .literal, searchRange: NSRange? = nil) -> [NSRange] {
    let searchRange = searchRange ?? NSRange(location: 0, length: self.length)
    let subRange = range(of: searchString, options: options, range: searchRange)
    if subRange.location != NSNotFound {

      let nextRangeStart = subRange.location + subRange.length
      let nextRange = NSRange(location: nextRangeStart, length: searchRange.location + searchRange.length - nextRangeStart)
      return [subRange] + ranges(of: searchString, options: options, searchRange: nextRange)
    } else {
      return []
    }
  }
}

/// All ranges using String and Range<Index>
/// Is usually used together with NSAttributedString

extension String {
  public func ranges(of searchString: String, options: CompareOptions = [], searchRange: Range<Index>? = nil ) -> [Range<Index>] {
    if let range = range(of: searchString, options: options, range: searchRange, locale: nil) {

      let nextRange = range.upperBound..<(searchRange?.upperBound ?? endIndex)
      return [range] + ranges(of: searchString, searchRange: nextRange)
    } else {
      return []
    }
  }
}
0
txaidw